De Gereformeerde Gemeente van Rilland-Bath is een christelijke gemeente, die uitgaat van wat God tot ons zegt in de Bijbel. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Daarnaast baseren wij ons op de klassiek gereformeerde belijdenisgeschriften: De Apostolische geloofsbelijdenis (zie hieronder), de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Wat is de kernboodschap van de Bijbel?

Een goed begin.

Het begin van de Bijbel deelt ons mee dat God de hemel en de aarde geschapen heeft: zon, maan, sterren, de aarde, bomen, planten, vogels, vissen en tenslotte, als kroon op de schepping, de mens. Het doel van de schepping is de verheerlijking van God. Aanvankelijk leefde alles in harmonie met elkaar: dieren en mensen onderling én de mens met God (Genesis 1-2). 

Ongehoorzaamheid.

De eerste mensen, Adam en Eva, luisterden echter naar de duivel en waren God ongehoorzaam. Door deze zonde heeft de mensheid de toorn van God opgewekt en zijn de dood en de ellende in de wereld gekomen. De mens moest sterven als straf op de zonde (Genesis 3). Dit betrof niet alleen Adam en Eva. Al hun nakomelingen, inclusief wijzelf, hebben dezelfde neiging om het kwade (de zonde) te doen en verdienen daarom dezelfde straf. 

Onverdiende liefde.

Gelukkig eindigt de Bijbel hiermee niet. God heeft in Zijn oneindige liefde gezorgd voor een weg om gered te worden: Jezus Christus. Dit is Gods eigen Zoon, die Hij naar de aarde heeft willen zenden om voor zondige mensen de verhouding met Hem weer te herstellen. In het Nieuwe Testament, het tweede gedeelte van de Bijbel, lezen we daarover: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” (Johannes 3:16). 

Redding door Jezus.

Hoe kan Jezus Christus, een Man Die 2000 jaar geleden in het land Israël leefde, nú onze Redder zijn? Dit kan, doordat Hij vrijwillig als Borg (Plaatsvervanger) heeft willen lijden en aan het kruis heeft willen sterven. Die zelfopoffering was zó groot, dat Hij daarmee de schuld volkomen heeft betaald die zondaren bij God hadden gemaakt. Zondaren mogen daardoor onverdiend vrijuit gaan. Na Zijn dood is Hij opgestaan en naar de hemel opgevaren. Daar zit Hij aan de rechterhand van God de Vader en zorgt voor Zijn kinderen op aarde.

Een nieuw leven.

De mens is echter geneigd om het kwade te doen. Als het aan onszelf ligt, willen we liever in de zonde doorleven dan gered worden. Het is dan ook nodig, dat wij aan de verzoening met God behoefte krijgen en Jezus’ betaling door het geloof aanvaarden. Dit gebeurt in de zogenoemde wedergeboorte. God de Heilige Geest laat dan in ons een nieuw geestelijk leven ontstaan. Terwijl het oude, zondige leven meer en meer afsterft, zal dat nieuwe leven in ons nooit meer eindigen. Gelovigen zullen wel een keer sterven, maar dat is dan niet meer als straf op de zonde, maar om eeuwig in de hemel God te mogen prijzen. 

Een dringende oproep.

Vindt u dit geen belangrijke boodschap? Het is een kwestie van leven of dood, van gered worden of verloren gaan. Neem daarom de volgende aansporing uit de Bijbel ter harte: “Zoekt de HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot de HEERE; zo zal Hij zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig” (Jesaja 55: 6-7).  

Samenvatting.

De boodschap van de Bijbel wordt samengevat in de belijdenisgeschriften. De oudste daarvan is de Apostolische geloofsbelijdenis. Deze belijdenis is ontstaan in de 2e eeuw na Christus. Hij luidt als volgt:

DE TWAALF ARTIKELEN

van het Algemeen Ongetwijfeld Christelijk Geloof

1.  Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

2.  En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

3.  Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;

4.  Die geleden heeft onder Pontias Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaalt ter helle;

5.  ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

6.  opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;

7.  vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

8.  Ik geloof in den Heiligen Geest.

9.  Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;

10. vergeving der zonden;

11. wederopstanding des vleses;

12. en een eeuwig leven.

 

Meer weten? Neem contact met ons op via ons contactformulier